11 Mac 2010

Permainan Bahasa Kemahiran Menulis

LATAR BELAKANG KAJIAN

Menurut Sassoon (1993) yang dipetik Norain Md. Nor, Norizan Esa dan Sarimah Saad (2005:11) menyatakan, guru-guru kurang memberi perhatian yang sewajarnya dalam proses pengajaran kemahiran menulis. Kaedah pengajaran yang tidak sesuai boleh membantutkan keupayaan pelajar untuk menulis dan seterusnya guru tidak menyedari akan tabiat buruk pelajar semasa menulis. Masalah ini perlu diatasi pada peringkat sekolah rendah lagi semasa proses mengeja. Kemungkinan yang berlaku, guru tidak menggunakan teknik atau kaedah pengajaran yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Edward M. Anthony (1963) yang dipetik daripada Kamarudin Hj. Husin(1988:77) memberi tafsiran; “A technique is implementational – that which actually takes place in a classroom. It is a particular trick, stratagem or contrivance used to accomplish an immediate objective.”

Teknik permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah, penulis telah memilih teknik permainan bahasa untuk mengukur keupayaan murid menguasai kemahiran menulis.

Permainan bahasa merupakan satu aktiviti yang dirancangkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Aktiviti ini ada hubung kaitnya dengan kandungan pelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung. Oleh itu, permainan bahasa boleh dijelaskan sebagai cara mempelajari bahasa melalui bermain atau murid belajar sambil bermain (Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Bt. Abdul Aziz, 1995:3).

PERNYATAAN MASALAH

Tinjauan awal yang telah dibuat oleh penulis mendapati teknik pengajaran guru bahasa Melayu sekarang lebih berfokuskan kepada peperiksaan. Menurut Seman Saleh (2005), guru-guru banyak menggunakan format peperiksaan semasa menjalankan aktiviti pengajaran ataupun semasa menyediakan latihan kepada murid. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan kepada peperiksaan akan memberi implikasi kepada murid-murid yang lemah. Mereka tidak dapat mengikuti proses pembelajaran seperti mana murid-murid yang mempunyai tahap keupayaan yang tinggi.

TUJUAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan adalah untuk; i. mengenalpasti peranan teknik pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ii. mengenalpasti kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam permainan bahasa. iii. mengenalpasti adakah teknik permainan bahasa dapat meningkatkan kemahiran murid-murid.

RASIONAL KAJIAN

Kajian ini perlu dijalankan kerana kebanyakkan guru kurang memberi penekanan terhadap teknik pengajaran. Menurut Naina Mohd. Bt. Md. Noor (2000), guru akan menampilkan stail pengajarannya yang mungkin berbalik kepada penggunaan kaedah pengajaran terus secara kelas daripada strategi pengajaran berpusatkan murid apabila guru mendapati saiz bilik darjah yang kurang kondusif, sesak dan sempit. Menurut Abdullah Hassan (1989:67) menyatakan , kaedah pengajaran terus dimulakan dengan lisan, dengan tunjuk cara dan gambar-gambar atau objek-objek yang konkrit, dan murid akan menghafalnya dan cuba mengikutinya. Penggunaan kaedah ini boleh menyebabkan murid sederhana dan lemah tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sempurna. Sehubungan itu, penulis mencadangkan teknik permainan bahasa yang lebih berpusatkan kepada murid.

BATASAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan di 10 buah sekolah di sekitar daerah Besut, Terengganu sahaja yang dipilih secara rawak. Dalam kajian ini, penulis akan memilih seramai tiga orang guru yang mengajar bahasa Melayu sebagai responden kajian. Responden adalah guru yang mendapat latihan pengkhususan dalam bidang bahasa Melayu ataupun selain daripada bidang bahasa Melayu. Selain itu, kajian ini juga hanya berfokus kepada penggunaan teknik permainan bahasa dalam kemahiran menulis. Penulis ingin melihat sejauh mana guru-guru mengetahui dan mengaplikasikan teknik permainan bahasa dalam pengajaran kemahiran bahasa tersebut.

HASIL KAJIAN Selain itu, kajian ini juga membincangkan kekuatan dan kelemahan teknik permainan bahasa. Dapatan kajian mendapati sebanyak 49% responden bersetuju (14.7 responden) dan 29.2% sangat bersetuju (8.76 responden) dengan kekuatan yang terdapat dalam teknik permainan bahasa. Responden bersetuju bahawa teknik permainan bahasa boleh meningkatkan minat murid untuk belajar kemahiran bahasa sekali gus dapat memperbaiki kemahiran-kemahiran bahasa yang ada pada murid. Penggunaan teknik permainan bahasa semasa aktiviti pengajaran juga boleh memberi keseronokan kepada murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Responden yang terdiri daripada guru yang mengajar bahasa Melayu juga menyatakan mereka pernah mengaplikasikan beberapa jenis permainan bahasa dalam pengajaran mereka seperti permainan silang kata bergambar, ‘Roda Impian’ kosa kata dan mencari benda yang tersembunyi. Ini menunjukkan guru-guru mengetahui tentang jenis-jenis permainan bahasa yang sesuai digunakan bagi murid yang terdiri daripada pelbagai tahap keupayaan.

Guru secara khususnya merujuk kepada guru bahasa Melayu perlu mempelbagaikan teknik dan aktiviti pengajaran semasa berada di dalam bilik darjah. Guru perlu merancang serta memilih permainan yang sesuai dengan tahap keupayaan murid. Selain itu, guru juga perlu menitikberatkan aspek-aspek lain seperti penggunaan ruang kelas, waktu, kos yang diperlukan serta keselamatan murid semasa aktiviti dijalankan. Guru juga perlu memastikan penglibatan semua murid secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Namun begitu, guru perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran asas tentang permainan bahasa melalui maklumat-maklumat yang terdapat di laman sesawan atau melalui pembacaan buku-buku yang berkaitan.

KESIMPULAN

Kajian ini mendapati guru-guru yang mengajar bahasa Melayu mengaplikasi pelbagai teknik pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa aktiviti di dalam bilik darjah. Ini kerana, kepelbagaian dalam pengajaran memberi peluang kepada murid untuk memahami pengajaran dengan lebih mudah dan cepat. Sehubungan itu, penulis mencadangkan teknik permainan bahasa untuk digunakan dan hasil dapatan menunjukkan responden bersetuju dengan teknik ini dalam peningkatan prestasi murid. Selain itu, kajian ini menunjukkan teknik permainan bahasa dapat mengelakkan murid menjadi bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dapat menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran apabila guru menjalankan aktiviti-aktiviti yang menarik.

Teknik permainan bahasa mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh dijalankan oleh guru. Namun, penulis telah mencadangkan tiga jenis permainan iaitu silang kata bergambar, mencari benda tersembunyi serta “Roda Impian’ kosa kata. Hasil dapatan menunjukkan ketiga-tiga jenis permainan ini telah digunakan oleh guru semasa pengajaran. Ini menunjukkan teknik permainan bahasa bukan sesuatu yang asing bagi guru kerana guru yang mewakili responden pernah menerima latihan perguruan daripada institut pengajian tinggi awam dan telah mempelajari pelbagai teknik-teknik pengajaran. Kenyataan ini turut dipengaruhi oleh bidang pengkhususan responden serta pengalaman guru mengajar bahasa Melayu.

Permainan-permainan bahasa juga adalah permainan yang mudah dan tidak memerlukan penggunaan ruang dan masa yang banyak serta sangat menyeronokkan. Namun begitu, guru-guru perlu peka dalam menyediakan serta merancang permainan ini. Menurut Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (1996), guru perlu merancang serta mengolah bahan agar sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran dan dijalankan mengikut jangka masa yang sesuai.

Penulis juga mendapati hasil daripada kajian ini akan memberi implikasi kepada beberapa pihak terutamanya guru. Guru perlu membuat persediaan yang rapi dari segi perancangan, persediaan harian dan juga bahan bantu mengajar yang akan digunakan dalam pengajaran. Selain itu, guru juga perlu memantapkan lagi ilmu pedagogi yang sedia ada dengan menyertai kursus-kursus pedagogi serta seminar-seminar yang berkaitan dengan teknik pengajaran. Pihak-pihak yang bertanggungjawab yang lain seperti kementerian pendidikan, jabatan pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah serta pihak pentadbiran sekolah juga perlu memberi sumbangan dalam meningkatkan prestasi murid di sekolah. Kesimpulannya, teknik permainan bahasa adalah salah satu teknik pengajaran yang berkesan dalam meningkatkan kemahiran bahasa murid khususnya kemahiran menulis. Selain itu, permainan bahasa boleh digunakan sebagai aktiviti pemulihan, pengukuhan dan penggayaan. Namun guru perlu bijak dalam merancang aktiviti yang sesuai yang melibatkan ketiga-tiga kelompok murid tersebut. Setiap aktiviti yang dijalankan perlu disusuli dengan latihan pengukuhan agar murid-murid sedar bahawa permainan bahasa bukan sekadar satu permainan tetapi satu proses pembelajaran yang dipelajari secara bermain dan santai.


*Artikel ini adalah petikan daripada penulisan akademik penulis bagi Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Kepujian) pengkhususan Pengajian Melayu.

7 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

memasak

jamilah berkata...

satu perkongsian ilmu yang baik terus moga menjadi guru yang prihatin tentang keperluan murid

Tanpa Nama berkata...

Mohon izin guna isi artikel untuk siapkan asignment

Tanpa Nama berkata...

Saya memohon izin untuk guna isi artikel untuk siapkan asignment .
Terima kasih

maliau berkata...

Mohon izin berkongsi untuk tujuan tugasan.Terima kasih

Tanpa Nama berkata...

Mohon izin untuk diguna pakai...

Tanpa Nama berkata...

Mohon izin utk dijadikan sbg sorotan literatur..terima kasih :-)

Catat Ulasan

Tinggalkan pendapat anda